Op werkdagen bereikbaar
tussen 08:00 en 20:00 uur

0346 - 555 797

Bedrijfsmiddelen en afschrijven


VRB Adviesgroep adviseert en informeert u graag over de afschrijving op bedrijfsmiddelen

Doorgaans schrijft men op een bedrijfsmiddel lineair af. Dit houdt in dat op jaarbasis een vast bedrag per jaar wordt afgeschreven, waarbij rekening wordt gehouden met de restwaarde en de verwachte levensduur. Per 1 januari 2007 is het afschrijvingspercentage ingrijpend veranderd. Op de aanschaf en het gebruik van bedrijfsmiddelen mag vanaf 1 januari 2007 maximaal 20% op jaarbasis worden afgeschreven. Voor goodwill bedraagt het maximale afschrijvingspercentage 10%. Ook de afschrijving op gebouwen is per 1 januari 2007 aan banden gelegd en sindsdien afhankelijk van de WOZ-waarde. Welk percentage van de WOZ-waarde als bodemwaarde geldt, is afhankelijk van het gebruik van het betreffende pand. Van belang hierbij is derhalve om de WOZ-beschikking kritisch te bekijken.

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen

Voor investeringsverplichtingen aangegaan door uw BV gedaan in het kalenderjaar 2009, 2010 of 2011, is versneld afschrijven mogelijk (tot maximaal 50% in het eerste jaar en de rest willekeurig). Het dient te gaan om nieuwe aanschaffingen en het bedrijfsmiddel dient voor 1 januari 2012 respectievelijk 2013 respectievelijk 2014 in gebruik te zijn genomen. Met willekeurig afschrijven kan ook geopteerd worden om in een verliesjaar 0% afschrijving te nemen op een bedrijfsmiddel, zodat in toekomstig winstjaar de afschrijving ten laste van de (fiscale) winst wordt genomen. Voor investeringen in de tweede helft van 2013 geldt een ander regime, namelijk dat naast de normale afschrijving (20% naar tijdsgelang) in de tweede helft van 2013 willekeurig afgeschreven mag worden (tot 50%). Het restantbedrag dient in de resterende 4 jaar tot maximaal 20% op jaarbasis als afschrijving in aanmerking te worden genomen. Opgemerkt dient nog te worden dat een aantal bedrijfsmiddelen is uitgezonderd voor willekeurige afschrijving. Het gaat dan onder meer over bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn om ter beschikking te worden gesteld aan derden (denk hierbij aan verhuur), gebouwen, immateriële vaste activa (software, deelnemingen of goodwill), bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s. Op taxi’s, zeer zuinige en elektrische personenauto’s is willekeurig afschrijven overigens wel mogelijk.

Afschrijving op milieu-investeringen

De Vamil is een fiscale tegemoetkoming voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Het dient te gaan om een nieuw bedrijfsmiddel die op de Milieulijst staat. Deze lijst geldt ook voor toepassing van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Met de Vamil kunnen investeringen willekeurig worden afgeschreven. De willekeurige afschrijving van bedrijfsmiddelen beloopt in 2014 maximaal 75%. Door versneld af te schrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt uw BV zodoende minder belasting in dat jaar. Dit leidt tot een rente- en liquiditeitsvoordeel. In latere jaren is de winst van uw BV door lagere afschrijving hoger en betaalt uw BV meer belasting. Let erop dat voor toepassing van de Vamil en MIA binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting hiervan melding gedaan moet worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). VRB Adviesgroep kan voor u nagaan of een bepaald bedrijfsmiddel in aanmerking komt en de melding bij de RVO voor u verzorgen.

Afschrijving bedrijfsmiddelen versus afwaarderen bedrijfsmiddelen

Naast afschrijvingen op bedrijfsmiddelen kunnen bedrijfsmiddelen op basis van het realiteits- en/of het voorzichtigheidsbeginsel worden afgewaardeerd naar lagere bedrijfswaarde indien en voor zover sprake is van een duurzame waardevermindering van het betreffende bedrijfsmiddel.

Administratieve verplichtingen afschrijving bedrijfsmiddelen

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent u verplicht voor uw BV een goede administratie te voeren. Die administratie is afgestemd op de aard van uw BV en op ieder gewenst moment moet daaruit de vermogenstoestand van de BV blijken. De administratie dient zodanig te zijn ingericht dat u bij een belastingcontrole de gevraagde gegevens binnen een redelijke termijn kunt verstrekken. Boeken en andere gegevensdragers uit de administratie vormen namelijk de basis van de belastingaangiften van uw BV. Voldoet uw BV niet aan de eisen of heeft uw BV zich niet gehouden aan de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Zo kan er dan door de fiscus onder andere geen bewijskracht meer worden toegekend aan de gevoerde administratie.

Meer weten?

VRB Adviesgroep werkt voor een vast en van tevoren met u overeengekomen bedrag. Wilt u meer weten over onze administratieve dienstverlening of heeft u vragen rondom de afschrijving van bedrijfsmiddelen, neem dat contact met ons op. Tijdens kantoortijden kunt u ons telefonische bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

Kosteloze aanvragen

© 2020 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead