• f"" Advies nodig?
  0346 – 555 797

Inventaris en bedrijfsmiddelen: wat is aftrekbaar?

klik op één van de aftrekposten

 

ComputerKantoorartikelen, kranten en tijdschriften
RelatiegeschenkenKunst
VaartuigenGoodwill
Oninbare vorderingen/dubieuze debiteurenReceptiekosten
Kosten voor reclame/sponsorkostenHuurkosten
Kosten voor websiteSoftwarekosten
FinancieringskostenLeasing

 

Inventaris zoals kantoormeubilair, magazijnstellingen, telefooncentrale, computers, machines, e.d. zijn bedrijfsmiddelen die fiscaal aftrekbaar zijn. Indien het investeringsbedrag minder dan € 450,- bedraagt, kunnen de kosten ineens ten laste van de winst komen. Indien het investeringsbedrag meer dan € 450,- bedraagt, dient het bedrijfsmiddel geactiveerd te worden en kan er jaarlijks een deel ten laste van de winst worden gebracht middels afschrijvingen. Voor bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van meer dan € 450,- kan investeringsaftrek geclaimd worden.

Indien er ten tijde van verkoop van een bedrijfsmiddel een voornemen tot herinvestering in eenzelfde bedrijfsmiddel bestaat, kan de zogenaamde herinvesteringsreserve (HIR) worden gevormd. Zodoende hoeft uw BV fiscaal (nog) niet af te rekenen over de eventueel aanwezige boekwinst van het oude bedrijfsmiddel. Indien opnieuw wordt geïnvesteerd in een vervangend bedrijfsmiddel wordt de HIR afgeboekt op de aanschafprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel. Indien u in 2014 tegen overdrachtsprijzen voor meer dan € 2.300,- desinvesteert in een bedrijfsmiddel waarop eerder de investeringsaftrek is geclaimd moet u rekening houden met de desinvesteringsbijtelling. Deze bijtelling houdt in dat het eerder geclaimde percentage van investeringsaftrek van het betreffende bedrijfsmiddel wordt teruggenomen ter hoogte van de overdrachtsprijs. Ingeval het betreffende bedrijfsmiddel na vijf jaar na aanvang van het investeringsjaar wordt verkocht of vervreemd wordt de desinvesteringsbijtelling niet toegepast.

Computer

De kosten van een computer, die u vanuit zakelijk oogpunt en ten behoeve van uw BV aanschaft, zijn fiscaal aftrekbaar. Niet aftrekbaar zijn de kosten en de lasten van een computer die u privé houdt. De zakelijke computer is een investering waarop u moet afschrijven. Er gelden bepaalde regels ten aanzien van de afschrijving. Kosten van onderhoud en reparatie kunt u wel rechtstreeks ten laste van de winst brengen.

Indien u in één jaar meer dan € 2.300,- aan investeringen hebt gepleegd, dan bestaat er recht op investeringsaftrek.

NB. Onder het begrip computer vallen ook laptops, mini-notebooks, tablets e.d., waarbij geldt dat de apparatuur een beeldscherm dient te hebben van meer dan 7 inch.

Kantoorartikelen, kranten en tijdschriften

Kosten van kantoorartikelen, zoals drukwerk, pennen en papier, voor zover zakelijk gebruikt, zijn fiscaal aftrekbaar. Deze kosten kunnen ineens ten laste van de winst worden gebracht.

Ten aanzien van literatuur, met uitzondering van vakliteratuur, geldt dat de kosten hiervan niet fiscaal aftrekbaar zijn. Indien u echter kunt aantonen dat binnen uw beroepsgroep een bepaalde uitgave van ‘specifiek belang wordt geacht’, dan is het heel goed verdedigbaar dat uw BV het abonnement als vakliteratuur kan opvoeren. Te denken valt aan wachtkamerlectuur en de Staatscourant voor de juridisch of financieel adviseur. De kosten voor literatuur die fiscaal aftrekbaar zijn, dienen door uw BV als loonkosten te worden verantwoord in het geval sprake is van gewone literatuur. De kosten van vakliteratuur zijn onbelast en direct fiscaal aftrekbaar van de winst. Van belang is overigens dat de abonnementen op naam van uw BV staan en ook in het bedrijf blijven.

Relatiegeschenken

Tijdens de uitoefening van uw onderneming kan het voorkomen dat u aan uw relaties een geschenk geeft bij speciale gelegenheden. Indien u hiermee een zakelijk doel voor ogen heeft dan zijn de kosten voor relatiegeschenken voor 73,5% aftrekbaar. Ook kan gekozen worden voor toepassing van de drempel van € 4.400,- (2014) of 0,4% van de loonsom als dit meer is. Dit is anders indien bijvoorbeeld sprake is van een agenda die u cadeau doet waar uw bedrijfsnaam opstaat. Deze kosten kunnen namelijk gezien worden als reclamekosten waarop de aftrekbeperking niet van toepassing is.

Kunst

Kunstvoorwerpen zoals een schilderij aan de kantoormuur kunnen kwalificeren als kunstvoorwerpen. Koopt u een kunstwerk voor uw onderneming, dan zijn de gemaakte kosten fiscaal aftrekbaar. Omdat de aanschaf vaak duur is, wordt kunst ook wel gehuurd. In dat geval is de huur aftrekbaar.

Heeft u thuis een kunstvoorwerp dat u graag in uw onderneming wilt inbrengen, dan zijn de gemaakte kosten fiscaal aftrekbaar. De waarde (de inbrengwaarde voor de zaak) bepaalt u in dat geval aan de hand van een taxatierapport. Indien de aanschafwaarde meer dan € 450,- bedraagt, dan kwalificeert de kunst als een investering en dient daarop afgeschreven te worden.

Opgemerkt dient nog te worden dat het fiscaal van belang is of sprake is van echte kunst of namaak. Echte kunst is namelijk tijdloos en wordt naarmate de tijd verstrijkt doorgaans alleen maar meer waard. Op originele kunst mag niet worden afgeschreven. Indien het een reproductie betreft (namaak), dan moet u over het investeringsbedrag wel afschrijven. Daarnaast geldt dat, indien uw BV het kunstwerk in de toekomst verkoopt, de winst die met de verkoop wordt behaald belast is.

Vaartuigen

Op basis van de fiscale wetgeving geldt dat kosten van aanschaf en alle kosten die verband houden met vaartuigen (inclusief huur) die worden gebruikt voor representatieve doeleinden fiscaal niet aftrekbaar zijn. Dit betekent dat de kosten fiscaal niet aftrekbaar zijn wanneer uw BV een plezierboot wil aanschaffen om daarvan gebruik te maken met zakenrelaties.

Goodwill

Ten aanzien van betaalde goodwill bij overname geldt dat het investeringsbedrag geactiveerd dient te worden. Over dit bedrag dient afschrijving plaats te vinden, waarbij een maximum geldt van 10% per jaar. Ter zake van goodwill kan geen investeringsaftrek worden geclaimd.

Oninbare vorderingen/dubieuze debiteuren

Indien uw BV nog openstaande vorderingen heeft op haar opdrachtgever(s), komt deze debiteurenstand als bezitting op de balans van uw BV te staan. De opbrengst wordt al tot de winst gerekend, ongeacht het feit of uw BV het bedrag al daadwerkelijk ontvangen heeft of niet. Uw BV betaalt over haar debiteurenstand dus ook al belasting, aangezien de daar tegenoverstaande facturen reeds als omzet geboekt zijn. Indien er een sterk vermoeden bestaat dat een debiteur niet meer zal betalen, dan mag uw BV het vermoedelijk oninbare bedrag ten laste van de winst brengen. Door deze afboeking wordt de eerder geheven belasting in feite weer teruggedraaid. Opgemerkt dient te worden dat uw BV voor de fiscus aannemelijk moet kunnen maken dat een vordering inderdaad oninbaar was.

Doet bovenstaand probleem zich bij meerdere debiteuren voor dan kunt u een voorziening dubieuze debiteuren op de balans opvoeren. Hierbij kan een bepaald percentage in mindering worden gebracht op de uitstaande vorderingen. Op grond van ervaringscijfers wordt het risico van oninbaarheid uitgedrukt in een percentage van de omzet, bijvoorbeeld 3%. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening is dan gelijk aan dat percentage van de gerealiseerde omzet. In plaats van het vaststellen van een bepaald percentage voor de hele groep debiteuren kunt u het risico van oninbaarheid ook per debiteur beoordelen.

Indien op een later moment toch nog een betaling voortkomt uit een eerder afgeboekte debiteur dan leidt deze betaling tot het nemen van winst.

Receptiekosten

Indien u of uw BV iets te vieren heeft en een receptie geeft voor onder andere uw zakelijke relaties dan zijn de kosten aftrekbaar. Indien u op uw receptie ook privérelaties uitnodigt zorg dan dat u achteraf kunt bewijzen welk deel van de gasten u uit zakelijke motieven uitnodigde. Dit kan bijvoorbeeld met een gastenboek of een gastenlijst. Er geldt namelijk slechts aftrek voor de kosten gemaakt voor zakelijke relaties. De kosten van een receptie, inclusief voedsel en drank, kunt u voor 73,5% in aftrek brengen. U heeft ook de mogelijkheid om 100% van de kosten in aftrek te brengen, maar dan moet u in 2014 wel € 4.400,- of 0,4% van de belastbare loonsom als dit meer is, bij uw winst tellen.

Kosten voor reclame/sponsorkosten

Uw BV maakt reclame vanuit zakelijke motieven. U wilt uw bedrijf promoten of profileren om zo nieuwe klanten aan te trekken. Het staat u vrij om zelf te beslissen op welke manier u reclame maakt. ledere vorm van reclame is fiscaal aftrekbaar. Indien u een reclamebureau inschakelt zijn ook deze kosten volledig aftrekbaar. De kosten voor het maken van de reclame zijn direct ten laste van de winst te brengen.

Van belang is steeds dat de reclame wel zakelijk is en moet blijven. Uw onderneming moet er dus baat bij hebben. Indien u een hobby van uzelf of van uw familie, kinderen, vrienden etc. sponsort met als tegenprestatie reclame, dan zijn de kosten binnen de grenzen van het redelijke aftrekbaar.

Over bepaalde vormen van reclame kan meningsverschil bestaan of sprake is van reclamekosten, representatiekosten of verkoopkosten (denk bijvoorbeeld aan het weggeven van gratis producten). Bij twijfel is het verstandig om in dit af te kaarten met VRB. Indien het om grotere bedragen gaat kan hierover namelijk in overleg getreden worden met de fiscus.

Tot slot kan over reclamekosten worden opgemerkt dat het van belang is, dat wanneer er een duidelijke wanverhouding bestaat tussen de kosten en de opbrengst van de reclame, de fiscus de aftrek geheel of gedeeltelijk kan weigeren.

Huurkosten

Zakelijke huurkosten kunnen direct ten laste van de winst worden gebracht.

Kosten voor website

Veel ondernemers kiezen voor een website om hun bedrijf te promoten. Het opzetten en onderhouden van een website kan arbeidsintensief zijn. De kosten voor het ontwerpen en onderhouden van een website voor uw BV zijn fiscaal aftrekbaar.

Een website wordt ontworpen met speciaal daarvoor ontwikkelde software. Hiervoor zijn vaak specialistische kennis en vaardigheden nodig. Het gaat om software op maat waarvan u de eigendom verkrijgt. Betaalt u meer dan € 450,-, dan is de website een investering waarop u moet afschrijven. Vaak sluit u met de ontwerper van de website ook een onderhoudscontract af, waarvoor u periodieke betalingen doet. Laatstgenoemde betalingen kunt u direct ten laste van de winst brengen.

Voor de vraag of ten aanzien van de software recht bestaat op investeringsaftrek lees het hierna volgende stuk “softwarekosten”

Softwarekosten

Software is voor veel ondernemers noodzakelijk. De aanschaf van software is meestal kostbaar. Heeft u de software nodig om uw onderneming uit te kunnen oefenen, dan zijn de kosten fiscaal aftrekbaar.Is het bedrag van de aanschaf van de software niet hoger dan € 450,-, dan kunt u de kosten in één keer van de winst aftrekken. Bent u meer dan € 450,- kwijt, dan is de software een investering waarop u moet afschrijven.

Indien u slechts een gebruiksrecht op de software heeft en hiervoor een periodiek bedrag betaalt, dan kunt u deze bedragen van de winst aftrekken. Betaalt u het gebruiksrecht in één keer en bedraagt dit meer dan € 450,- , dan is er sprake van een investering en moet u afschrijven. Periodieke betalingen voor een onderhoudscontract kunt u ineens van de winst aftrekken.

Voor de investeringsaftrek is het bij software nog van belang of u de (economische) eigendom van de software heeft verworven, zoals bij maatwerk, of dat er sprake is van de aankoop van een gebruiksrecht, zoals bij standaardsoftware. Daarnaast is van belang om wat voor betalingen het gaat. Het is voorts van belang of het gebruiksrecht verworven wordt tegen periodieke betaling (te zien als huur) of tegen eenmalige betaling (te zien als echte investering) en of het onbeperkt geldt, waardoor het risico bij u komt te liggen. In dat geval is er geen sprake van verwerving van een huurrecht tegen betaling van een som ineens. Het economische belang bij het pakket ligt in dat geval volledig, dan wel ten minste in overwegende mate bij u en er is sprake van een investering in een bedrijfsmiddel. Voor de eenmalige betaling in combinatie met een onbeperkt gebruiksrecht geldt dat de investeringsaftrek kan worden toegepast. Bepalend is of het softwarepakket specifiek is afgestemd op uw werkwijze en op uw activiteiten en niet geschikt is voor gebruik bij derden.

Financieringskosten

Indien uw BV behoefte heeft aan liquide middelen kunt u bij een bank langsgaan voor een financiering. Als u een lening aanvraagt, zal de bank onder andere willen weten of u met uw plannen voldoende winst zult maken teneinde de rente en de aflossingen te kunnen betalen. Aan de hand van een risicoprofiel wordt bepaald wat u maximaal kunt lenen. De kredietmogelijkheden bestaan onder meer uit:

 • kortlopende kredieten: het rekening-courantkrediet is een krediet met een optimale vrijheid voor ondernemers. Er wordt een bedrag overeengekomen dat u maximaal schuld mag staan op uw lopende rekening
  (rekening-courant). Naast de rente bent u aflossingsprovisie verschuldigd en wordt er vaak kredietprovisie in rekening gebracht;

 

 • middellange leningen: het gaat om kredieten met een vaste looptijd en een vast aflossingsschema. Middellange leningen kunnen worden aangegaan om de aanschaf van vaste activa als machines of de vaste kern van vlottende
  activa (voorraden en debiteuren) te financieren. U betaalt een bedrag aan rente en aflossing. Ook voor deze financiering zal de bank financieringskosten in rekening brengen;

 

 • langlopende leningen: te denken valt aan een hypothecair krediet voor bedrijfspanden. Voor deze vorm van lening kunt u kiezen uit verschillende rentevastperioden. Bijkomende kosten zoals afsluitprovisies,
  taxatie kosten, notariële kosten en kosten van het tussentijds oversluiten van de hypotheek zijn aftrekbaar.

De rente, kosten en bankkosten voor een zakelijke lening zijn fiscaal aftrekbaar en kunnen direct als kosten worden genomen. Van belang is altijd dat leningen op basis van zakelijke voorwaarden worden aangegaan. Indien u een lening verstrekt vanuit uw eigen BV handelt u alsof sprake is van een situatie tussen onafhankelijke partijen.

Leasing

Er bestaan twee soorten leasing, te weten financial lease en operational lease.

Financial lease

Bij financial lease staat het bedrijfsmiddel uw BV als gebruiker feitelijk ter beschikking voor de periode die overeenkomt met de economische levensduur van het bedrijfsmiddel. Bij financial lease is uw BV direct economisch eigenaar. De kosten van gebruik, onderhoud en verzekering zijn vanaf het moment van afgifte voor rekening van uw BV. Uw BV draagt ook het risico van waardevermindering en tenietgaan. Gedurende de looptijd kan het leasecontract niet eenzijdig beëindigd worden. Als gebruiker krijgt uw BV het recht om het goed na afloop van de leaseovereenkomst voor een zodanig laag vastgestelde prijs te kopen, dat mag worden aangenomen dat u tot aankoop zult overgaan. Uw BV heeft steeds het recht om de juridische eigendom te verkrijgen door betaling van de toekomstige leasetermijnen en het hiervoor bedoelde aankoopbedrag.

Bij financial lease is er fiscaal sprake van een investering zodat het bedrijfsmiddel geactiveerd dient te worden op de balans van uw BV. Op het bedrijfsmiddel dient afschrijving plaats te vinden. Ook is investeringsaftrek mogelijk. De met het bedrijfsmiddel samenhangende schuld wordt op de balans opgenomen als een verplichting.

Operational lease

Operational lease lijkt meer op huur. De contractperiode is korter dan de economische levensduur. De termijnbedragen die uw BV aan de leasemaatschappij moet betalen, komen rechtstreeks in mindering op de winst. De aflossingsverplichtingen blijken dus niet uit uw balans. Bij operational lease kan uw BV de verschuldigde termijnen aan de leasemaatschappij direct als kosten ten laste van de winst brengen. Bij operational lease bestaat geen recht op investeringsaftrek.

Vraag nu vrijblijvend een offerte boekhouding aan

Direct aanvragen