• f"" Advies nodig?
  0346 – 555 797

Personeelskosten: hoe wordt de werkkostenregeling (WKR) toegepast?

klik op één van de relevante onderwerpen

 

RepresentatiekostenWerkruimte thuis
ArbovoorzieningenComputerkosten
TelefoonkostenVaste kostenvergoedingen
Kantoorborrels, maaltijden en consumptiesMaaltijden
OvernachtingskostenKosten van het lidmaatschap van golfclub
Geschenken aan werknemersKerstpakketten voor werknemers en relaties
Vervoerskosten van openbaar vervoerFietskosten
Premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringKinderopvang

 

De oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen houdt in dat er onderverdeling is gemaakt in vergoedingen en verstrekkingen die volledig zijn vrijgesteld, deels zijn vrijgesteld en onder bijzondere voorwaarden zijn vrijgesteld. De werkkostenregeling houdt in dat uw BV (als werkgever) beschikt over een vrije ruimte van 1,2% van de totale brutoloonsom (2014, hierna: de vrije ruimte). Binnen de vrije ruimte mag uw BV onbelast vergoeden en verstrekken aan de werknemers. Komt het totaal van de vergoedingen boven het bedrag van de vrije ruimte, dan betaalt uw BV een boete van 80% over het meerdere. Het verplicht toepassen van de regeling is sinds 1 januari 2015 van kracht.

 

Representatiekosten
Op basis van de fiscale wetgeving zijn de kosten van representatie, met inbegrip van recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak, slechts voor 73,5% aftrekbaar. Ook relatiegeschenken worden gezien als representatiekosten. Hierbij gaat het niet alleen om geschenken aan klanten en relaties (externe relaties), maar ook om geschenken aan het personeel (interne relaties). Personeelsfeesten, sportdagen en interne afscheidsrecepties zijn daarom ook beperkt aftrekbaar. Reclamekosten en sponsorkosten zijn niet beperkt aftrekbaar.

Belangrijke uitzondering hierop is dat wanneer uw BV kosten heeft gemaakt voor goederen die worden geschonken aan relaties en werknemers, die normaal direct tot omzet leiden, uw BV recht heeft op volledige aftrek van deze kosten. Uw BV dient hiervoor wel gericht te zijn op vervaardiging of verhandeling van de betreffende goederen. Te denken valt aan een telefoonwinkel die een gratis hoesje levert bij aanschaf van een telefoon. Ook kosten van proefmonsters die gratis worden verschaft zijn volledig aftrekbaar. De belastingdienst kan overigens alsnog stellen dat gratis verstrekte goederen geen deel uitmaken van de omzet. Indien de belastingdienst stelt dat gratis verstrekte producten geen deel uitmaken van de omzet is het van belang dat u aannemelijk kan maken dat het gaat om reclamekosten voor uw BV.

 

Werkkostenregeling
De vergoeding van representatiekosten en relatiegeschenken voor interne relaties vormen loon van de werknemer. U kunt dit loon echter ook onderbrengen in de vrije ruimte. Als uw werknemer kosten maakt voor externe representatie en relatiegeschenken voor externe relaties en uw BV vergoedt deze kosten, dan is er sprake van intermediaire kosten (de kosten die de werknemer ten behoeve van de werkgever maakt). De vergoeding is dan onbelast en komt niet ten laste van de vrije ruimte.

 

Werkruimte thuis
Vergoedingen die uw BV aan de werknemer betaalt voor het gebruik van een werkruimte thuis zijn aftrekbaar van de winst. Dit geldt ook voor vergoedingen en verstrekkingen van de inrichting. Onder omstandigheden zijn de vergoedingen en verstrekkingen onbelast bij de werknemer (zie hierna). Vergoedingen en verstrekkingen zijn direct aftrekbaar van de winst van uw BV, de werknemer is immers de eigenaar. Voor het ter beschikking stellen geldt dat de kosten hiervan ook direct aftrekbaar zijn van de winst van uw BV, tenzij het investeringsgoederen betreft van € 450,- of meer. Hiervoor geldt immers dat deze geactiveerd en afgeschreven dienen te worden.

Aftrek van kosten van de inrichting is alleen mogelijk als u beschikt over een schriftelijke telewerkovereenkomst. Daarnaast moet u de facturen die betrekking hebben op de inrichting bewaren. Ook dient sprake te zijn van een kwalificerende werkruimte (zie hierna).

 

Werkkostenregeling
Bij een voorziening in de werkruimte de werknemer van uw BV is de aard van de voorziening van belang, zijnde een Arbo voorziening of een niet-Arbo voorziening.

 

Arbovoorzieningen
Bij Arbo voorzieningen gaat het om voorzieningen die voortvloeien uit de Arbo voorschriften die passen binnen uw arbeidsomstandighedenbeleid. Voor dit soort voorzieningen valt onderscheid te maken in het vergoeden, het verstrekken en het ter beschikking stellen. De uitwerking is als volgt:

 • Vergoeden van Arbo voorzieningen is belast. Uw BV kan dit loon echter ook als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte;
 • Het verstrekken van Arbo voorzieningen is belast. Uw BV kan dit loon echter ook als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte.
 • Het ter beschikking stellen van Arbo voorzieningen is onbelast, ongeacht de zelfstandigheid. De eisen van het Arbeidsomstandigheden-besluit zijn als volgt:a. De werknemer dient op een ergonomisch verantwoorde manier zijn werk te kunnen doen. De werknemer heeft hiervoor een doelmatige zitgelegenheid en een doelmatig werkblad of een doelmatige werktafel tot zijn beschikking;b. In de werkruimte zijn de nodige voorzieningen voor een doelmatige kunstverlichting aanwezig.

Niet-Arbo voorzieningen
Een ruimte in de woning van uw werknemer is een werkplek als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De ruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning; de ruimte heeft bijvoorbeeld een eigen opgang en eigen sanitair;
 • U heeft met de werknemer een reële (zakelijke) huurovereenkomst, waardoor alleen uw BV over de ruimte beschikt;
 • De werknemer werkt in die ruimte.

Als aan alle drie de voorwaarden wordt voldaan, is de ruimte een werkplek voor deze werknemer. Voor deze voorzieningen valt weer onderscheid te maken in het vergoeden, het verstrekken en het ter beschikking stellen. De uitwerking is als volgt:

 • Het vergoeden van niet-Arbo voorzieningen is belast. Uw BV kan dit loon echter ook als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte;
 • Het verstrekken van niet-Arbo voorzieningen is belast. Uw BV kan dit loon echter ook als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte;
 • Het in redelijkheid ter beschikking stellen van niet-Arbo voorzieningen is onbelast als de werknemer deze geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt.

 

Computerkosten
De kosten voor computers die uw BV vanuit zakelijk oogpunt ten behoeve van haar werknemers aanschaft, zijn fiscaal aftrekbaar.

Werkkostenregeling
Indien uw BV gebruik maakt van de werkkostenregeling kan uw BV haar werknemers onbelast een computer ter beschikking stellen (uw BV blijft de eigenaar) als deze na werktijd op de werkplek blijft. Als uw werknemer de computer ook buiten de werkplek kan gebruiken, is de terbeschikkingstelling alleen onbelast als de werknemer de computer voor 90% of meer zakelijk gebruikt en de werknemer de computer (gedeeltelijk) op de werkplek gebruikt. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan is er sprake van belast loon. Dit kunt u desgewenst onderbrengen in de vrije ruimte. Indien uw BV de kosten van de computer vergoedt of verstrekt, dan is er ook sprake van belast loon. Ook dit kunt u desgewenst onderbrengen in de vrije ruimte. Lees ook inventaris en bedrijfsmiddelen

 

Telefoonkosten
Indien uw BV een werknemer de kosten van communicatie of communicatiemiddelen vergoedt, zijn deze kosten voor uw bedrijf 100% aftrekbaar. Indien uw BV een telefoon communicatiemiddel verstrekt, dienen de kosten van € 450,- of meer geactiveerd en afgeschreven te worden door uw BV. Er bestaat dan recht op investeringsaftrek. Bedragen de kosten minder dan € 450,- dan vallen de kosten direct ten laste van de winst.

 

Werkkostenregeling
De waarde van de verstrekking van een vaste telefoon of van internet in de woning van de werknemer of een vergoeding hiervoor behoort tot het loon. U kunt dit loon echter ook onderbrengen in de vrije ruimte. De verstrekking van een mobiele telefoon en dergelijke communicatiemiddelen is onbelast als de werknemer deze middelen voor meer dan 10% zakelijk gebruikt. Als de werknemer deze mobiele communicatiemiddelen voor 10% of minder zakelijk gebruikt, behoort de verstrekking tot het loon. U kunt dit loon echter ook onderbrengen in de vrije ruimte.

 

Vaste kostenvergoedingen
Als werkgever heeft uw BV de mogelijkheid haar werknemers fiscaal gunstig te belonen. Een aantal van deze beloningsvormen is afzonderlijk in dit boek opgenomen, zoals de auto van de zaak, relatiegeschenken en het kerstpakket. Kostenvergoedingen zijn in de regel voor 100% aftrekbaar, op sommige uitzonderingen na, bijvoorbeeld die voor maaltijden.

Teneinde talloze declaraties te voorkomen, biedt de keuze voor vaste kostenvergoedingen een mogelijkheid. Om deze onbelast te geven, gelden er specifieke voorwaarden.

 

Werkkostenregeling
Als uw BV gebruikmaakt van de werkkostenregeling, mag zij een vaste kostenvergoeding geven voor gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten. Voor het doen van onderzoek naar de werkelijke kosten geldt dat men dit onderzoek vooraf moet doen. Deze voorwaarde geldt alleen voor nieuwe vaste kostenvergoedingen.

Vaste kostenvergoedingen voor andere kosten dan gerichte vrijstellingen of intermediaire kosten zijn loon. U kunt die echter ook onderbrengen in de vrije ruimte. In de administratie moet men een splitsing aanbrengen in het deel van de vergoeding dat ziet op gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten (telt niet mee voor de vrije ruimte) en het deel dat ziet op alle overige vaste kostenvergoedingen (dat wel meetelt voor de vrije ruimte). Of de kosten fiscaal aftrekbaar zijn, is afhankelijk van de soort kosten. Behandeling van de aftrekbaarheid van de kosten vindt u terug in de desbetreffende onderdelen.

 

Kantoorborrels, maaltijden en consumpties
De kosten van een kantoorborrel vallen in de categorie ‘voedsel, drank en genotmiddelen’ en zijn daarom maar voor (veelal) 73,5% (direct) aftrekbaar van de winst. Ook hier kan weer geopteerd worden voor aftrek van 100% van de kosten, maar dan moet u in 2014 wel € 4.400,- of 0,4% van de belastbare loonsom als dit meer is, bij uw winst tellen.

Werkkostenregeling
Consumpties die u op de werkplek verstrekt zijn niet belast. Het gaat hier bijvoorbeeld om koffie, thee, gebak, een stuk fruit en andere tussendoortjes van weinig waarde. Bij toepassing van de werkkostenregeling is het, in tegenstelling tot de oude regeling, niet vereist om deze consumpties tijdens werktijd te verstrekken. Een vergoeding voor consumpties op de werkplek vormt loon van de werknemer. U kunt deze vergoeding echter ook als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte. Indien het zakelijke karakter overheerst en het feestelijke karakter niet meer dan bijkomstig is, hoeft u de totale kosten niet uit te splitsen. De consumpties zijn dan onbelast.

 

Maaltijden
De kosten van maaltijden en consumpties komen direct ten laste van de winst. Wordt een maaltijd aangemerkt als belast loon, dan zijn de kosten 100% aftrekbaar. In alle andere gevallen zijn de kosten van maaltijden slechts voor 73,5% aftrekbaar.

Werkkostenregeling
Zakelijke maaltijden kan uw BV ook onder de werkkostenregeling belastingvrij vergoeden of verstrekken. Onzakelijke maaltijden kunt u onderbrengen in de vrije ruimte.

Past uw BV de werkkostenregeling toe, dan geldt voor maaltijden in bedrijfskantines één normbedrag van € 3,15 (2014) voor een lunch of een warme maaltijd. Een eigen bijdrage van uw werknemer mag u hierop in mindering brengen, maar dat kan niet leiden tot een negatieve bijtelling. Verstrekt u de maaltijden gratis of brengt u de forfaitaire bedragen niet geheel in rekening bij uw werknemers, dan is dit belast loon. U kunt het verschil echter ook onderbrengen in de vrije ruimte.

Ook onder de werkkostenregeling kan uw BV consumpties van weinig waarde zoals koffie, thee, gebak, een stuk fruit en andere tussendoortjes tijdens de pauze onbelast verstrekken aan uw werknemers. De kosten die u hiervoor maakt zijn slechts beperkt aftrekbaar (73,5%). Belastingvrij vergoeden mag onder de werkkostenregeling niet. Doet u dit toch, dan is de vergoeding belast. U kunt deze echter ook onderbrengen in de vrije ruimte.

Opgemerkt dient te worden dat uit de loonadministratie van uw BV moet blijken welke forfaitaire bedragen u bij het loon van een werknemer heeft bijgeteld en of er eindheffing is toegepast.

Zoals uit het voorgaande blijkt, kunt u een lunch in de bedrijfskantine meestal niet onbelast vergoeden. Het is echter goed verdedigbaar dat een vergaderlunch met collega’s in de kantine als zakelijke maaltijd kan worden aangemerkt, zeker als daar bijvoorbeeld een presentatie aan gekoppeld is. De rechter heeft hier onlangs nog een interessante uitspraak over gedaan. U mag de maaltijd dan onbelast verstrekken. Wel zijn de kosten voor uw BV slechts beperkt (73,5%) aftrekbaar.

 

Overnachtingskosten
Indien uw BV ervoor kiest werknemers ergens te laten overnachten vanuit zakelijk oogpunt, dan zijn de hiervoor door uw BV gemaakte kosten aftrekbaar. Verteerkosten zijn uitgezonderd voor volledige aftrek. Hiervoor geldt de aftrekbeperking van 73,5%. Te denken valt aan het ontbijt dat de werknemer ’s ochtends nuttigt en eventuele andere consumpties.

Werkkostenregeling
De kosten van een zakelijke overnachting kunt u belastingvrij vergoeden. Deze kosten komen niet ten laste van de vrije ruimte.

 

Kosten van het lidmaatschap van golfclub
Golfsport staat bij uitstek bekend om te ‘netwerken’. U zou kunnen zeggen dat uw BV de kosten van een lidmaatschap voor uw werknemers (speelrechten, golflessen, e.d.) maakt vanuit zakelijk oogpunt en in het belang van uw onderneming. De belastingdienst denkt hier vaak anders over, omdat het persoonlijke element overheerst. Er bestaat jurisprudentie waarin is bepaald dat de kosten voor het lidmaatschap in aftrek kunnen worden gebracht. De zakelijkheid van het lidmaatschap is hierbij relevant en dient aangetoond te kunnen worden. Indien hiervan sprake is kunnen de kosten, al dan niet geheel, ten laste van de winst worden gebracht als representatiekosten. Zoals is gebleken zijn representatiekosten beperkt (73,5%) aftrekbaar.

 

Werkkostenregeling
Uw BV kan het vergoeden of verstrekken van het lidmaatschap van een sportclub onderbrengen in de vrije ruimte.

 

Geschenken aan werknemers
Uw BV kan als werkgever haar werknemers een geschenk geven. Meest voorkomend zijn het kerstpakket, de paaseitjes met Pasen, de chocoladeletter of banketstaaf met St. Nicolaas, een cadeaubon voor een verjaardag of een bloemetje voor een nieuwe werknemer of het afscheid van een oude werknemer.

Werkkostenregeling
Als uw BV de werkkostenregeling toepast, zijn geschenken belast. Dit geldt ook voor geschenken met een ideële waarde. Uitgangspunt van de waarde is de factuurprijs van de betreffende geschenken. U kunt geschenken echter ook onderbrengen in de vrije ruimte.

Onder de werkkostenregeling is er voor kleine cadeaus tot € 25,- inclusief BTW wel een uitzondering. Deze komen niet ten laste van de vrije ruimte. Het moet wel gaan om een persoonlijke attentie die ook anderen, bijvoorbeeld de collega’s, zouden kunnen geven. Hierbij mag het dan niet gaan om geld of een waardebon.

 

Verstrekking van kerstpakketten aan werknemers en relaties
Veel bedrijven verstrekken aan hun werknemers en goede relaties aan het einde van het jaar een kerstpakket. De kosten van kerstpakketten aan werknemers zijn volledig aftrekbaar, ook als deze pakketten geheel of deels voedsel, drank of genotmiddelen bevatten. Daarentegen wordt een kerstpakket aan een relatie gezien als een relatiegeschenk waardoor de kosten slechts voor 73,5% aftrekbaar zijn. Zoals eerder vermeld geldt voor de beperkt aftrekbare kosten dat ook gekozen kan worden voor aftrek van 100% van de kosten, maar dan moet u in 2014 wel € 4.400,- of 0,4% van de belastbare loonsom als dit meer is, bij uw winst tellen.

 

Werkkostenregeling
Als uw BV gebruikmaakt van de werkkostenregeling kunt u een kerstpakket onderbrengen in de vrije ruimte.

Voor zowel de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen als onder de werkkostenregeling kan uw BV de kosten ten aanzien van klein verteer, zoals paaseitjes met Pasen, een chocoladeletter met St. Nicolaas of een kerststol met kerst onbelast verstrekken. De kosten hiervan zijn beperkt aftrekbaar (73,5%).

Indien de kerstpakketten worden verzorgd door de personeelsvereniging hoeft u geen rekening te houden met de eindheffing. De kosten zijn fiscaal aftrekbaar. Zoals gemeld zijn kerstpakketten voor relaties slechts beperkt aftrekbaar. Ook kleine consumpties, zoals een chocoladeletter of een kerststol, zijn beperkt (73,5%) aftrekbaar.

 

Vervoerskosten van openbaar vervoer
De kosten die uw BV aan uw werknemer vergoedt voor zakelijke reizen inclusief woon-werkverkeer, zijn volledig en direct aftrekbaar van de winst. Hierbij maakt het niet uit of de vergoedingen of verstrekkingen onder de hierna te noemen voorwaarden al dan niet belast zijn bij de werknemer.
Voor het vergoeden van kosten van het openbaar vervoer (OV) bestaan de volgende opties:

 • Indien de werknemer met het OV reist, mag uw BV maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. Vergoeding van de werkelijke reiskosten is ook onbelast en dus ook een optie. Hierbij hoeft geen rekening te worden gehouden met eventuele vertragingsvergoedingen die de vervoerder aan de werknemer betaalt;
 • Indien de werknemer voor een gedeelte met eigen vervoer reist en voor een gedeelte met het OV reist, mag uw BV voor de volledige reisafstand een onbelaste vergoeding geven van € 0,19 per kilometer. Uw BV mag ook de werkelijke kosten voor het deel van het OV onbelast vergoeden en daarnaast maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden voor het gedeelte dat wordt gereisd met het eigen vervoer;

 

Uw BV mag de werknemer een vaste vergoeding van € 0,19 per kilometer geven als u hiervoor kiest.
Voor het onbelast vergoeden van de werkelijke OV-kosten gelden volgende voorwaarden:

 • De werknemer van uw BV overhandigt u de vervoersbewijzen zodra deze niet meer geldig zijn. Van de werknemers die gebruik maken van de OV-chipkaart bewaart u de overzichten waarop de afgelegde reistrajecten vermeld staan;
 • Uit de administratie van uw BV dient een directe en duidelijke relatie tussen de vergoeding en de ingeleverde vervoerbewijzen te blijken. De vervoersbewijzen en/of OV-chip-overzichten bewaart u bij u administratie.

 

Werkkostenregeling
Ook hier geldt weer dat uw BV haar werknemer op drie manieren tegemoet kan komen, namelijk middels het vergoeden, het verstrekken en het ter beschikking stellen van de vervoersbewijzen. De uitwerking van deze drie opties wordt hieronder behandeld:

1. Het vergoeden van vervoersbewijzen:

 • Indien uw BV aan haar werknemer de aanschafkosten van een OV-chipkaart vergoedt, dient deze vergoeding bij het loon te worden bijgeteld. Uw BV kan de vergoeding ook onderbrengen in de vrije ruimte;
 • Indien uw BV aan haar werknemer de aanschafkosten van een OV-abonnement (zoals een traject of OV-jaarkaart) vergoedt, is het aantal zakelijke reizen (inclusief woon-werkverkeer) dat de werknemer met het abonnement maakt bepalend voor de vraag of onbelaste vergoeding mag plaatsvinden.

Om te bepalen of de vergoeding onbelast is, is nacalculatie samen met de werknemer benodigd of, indien u niet kiest voor nacalculatie, dient u aannemelijk te kunnen maken dat de kosten van de zakelijke reizen ten minste even hoog zijn als de kosten van het OV-abonnement.

Bij nacalculatie kan blijken dat de kosten van het zakelijke gebruik lager zijn dan de vergoeding die u de werknemer heeft betaald, dan moet de werknemer het verschil aan uw BV terugbetalen. U kunt ook met uw werknemer afspreken dat een eventueel resterend bedrag loon is. Dit loon kunt u ook als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte.

Voor het aannemelijk maken van de zakelijke kosten kunt u de volgende methodes gebruiken:

a. U gaat uit van een periode van één maand, waarbij de kosten van de zakelijke reizen ten minste 1/12 van de kosten van het abonnement bedragen;

b. U gaat uit van een langere periode (vanaf 6 maanden), waarbij pro rata bekeken dient te worden of de kosten van de zakelijke reizen in de betreffende periode matchen met de kosten van het abonnement. Indien uw BV aan de werknemer een voordeeluren-kaart vergoedt, dan geldt hetzelfde als bij het vergoeden van een OV abonnement. U mag zakelijke treinreizen onbelast vergoeden.

2. Het verstrekken van vervoersbewijzen:

 • Indien uw BV aan haar werknemer een OV-abonnement (zoals een jaartraject, of een OV-jaarkaart) verstrekt is het aantal zakelijke reizen (inclusief woon-werkverkeer) dat de werknemer met het abonnement maakt bepalend voor de vraag of onbelaste vergoeding plaats mag vinden. Teneinde dit te bepalen geldt weer dat nacalculatie samen met de werknemer benodigd is, dan wel dient u aannemelijk te kunnen maken dat de kosten van de zakelijke reizen ten minste even hoog zijn als de kosten van het OV-abonnement;
 • Indien uw BV aan de werknemer een voordeeluren-kaart verstrekt die recht geeft op een korting van maximaal 50% op de standaardtarieven, dan is ten aanzien van de vraag of onbelaste vergoeding mag plaatsvinden, de hoogte van de kosten van de zakelijke reizen die de werknemer met de voordeeluren-kaart maakt bepalend. Indien de prijs van de voordeeluren-kaart lager ligt dan de korting op de zakelijke reizen, dan is de verstrekking van de voordeeluren-kaart onbelast. Indien de prijs van de voordeeluren-kaart hoger ligt dan de korting op de zakelijke reizen, dan is het verschil tussen de prijs van de voordeeluren-kaart en de korting belast loon van de werknemer. Ook dit loon mag uw BV als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte;

Voor beide vormen van verstrekking geldt dat de werknemer geen reiskosten heeft, zodat geen onbelaste reiskostenvergoeding gegeven mag worden. De onbelaste reiskostenvergoeding kan uw BV slechts betalen voor de reizen van en naar bijvoorbeeld een station of bus- of tramhalte (maximaal € 0,19 per kilometer).

3. Het ter beschikking stellen van vervoersbewijzen:

 • Indien uw BV aan haar werknemer een OV-abonnement ter beschikking stelt, dan dient beoordeeld te worden of u daarvoor iets bij het loon moet tellen. U hoeft niets bij het loon te tellen als de werknemer het abonnement regelmatig gebruikt voor reizen voor het werk. Doet de werknemer dit niet, dan is de factuurwaarde loon. Uw BV mag dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte. Een OV-abonnement dat u ter beschikking stelt kan op naam van uw werknemer staan;
 • Indien uw BV aan haar werknemer een voordeeluren-kaart ter beschikking stelt die recht geeft op een korting van maximaal 50% op de standaardtarieven, hoeft u niets bij het loon te tellen als uw werknemer deze kaart (mede) voor reizen voor het werk gebruikt. U mag daarnaast maximaal de prijs van de zakelijke treinreizen onbelast vergoeden.

 

Fietskosten
Indien uw BV een (bedrijfs)fiets aanschaft die voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt dan zijn de kosten fiscaal aftrekbaar. Of de kosten direct genomen kunnen worden of geactiveerd dienen te worden hangt af van de vraag of de fiets als bedrijfsmiddel op de balans van uw BV dient te komen (aanschafprijs meer dan € 450,-).

 

Werkkostenregeling
Als uw BV de werkkostenregeling toepast, is de vergoeding voor of de verstrekking van een fiets belast loon. Er gelden geen aanvullende voorwaarden. Ook met de fiets samenhangende zaken, zoals een extra slot, zijn belast. U kunt een en ander wel in de vrije ruimte onderbrengen.

U mag voor het zakelijk gebruik van de fiets belastingvrij € 0,19 per kilometer vergoeden. Stelt u een fiets ter beschikking, dan is het privévoordeel belast loon (zijnde het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de kilometerprijs). Met de fiets samenhangende zaken zijn onbelast. U kunt ook nu een en ander onderbrengen in de vrije ruimte. U kunt nu voor zakelijke ritten echter geen onbelaste kilometervergoeding meer verstrekken.
Opmerkt dient nog te worden dat voor de loonheffingen het van belang is, dat u kunt aantonen dat de fiets alleen zakelijk wordt gebruikt of dat die op ten minste de helft van de werkdagen wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer.

 

Premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekering
Indien uw BV voor één of meerdere werknemers een arbeidsongeschiktheids- of ongevallenverzekering afsluit, zijn de betaalde premies aftrekbaar als bedrijfskosten. De premies die uw BV vergoedt aan haar werknemers zijn direct aftrekbaar van de winst.

 

Werkkostenregeling
Bij een arbeidsongeschiktheids- of ongevallenverzekering bestaan ook weer twee mogelijkheden, namelijk dat de werknemer zelf de verzekering afsluit of dat uw BV dit doet. De uitwerking van deze twee opties onder de werkkostenregeling is als volgt:

 1. De werknemer van uw BV sluit zelf een arbeidsongeschiktheids-of ongevallenverzekering af of heeft dit al gedaan: de vergoeding van de premie is loon voor de werknemer en dus belast. Uw BV kan dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte. Als zich een ongeval voordoet, wordt over de uitkering uit zo’n verzekering geen belasting geheven;
 2. Uw BV heeft voor de werknemer een arbeidsongeschiktheids- of ongevallenverzekering afgesloten. Uw BV betaalt de premie en uw werknemer kan aanspraak maken op de uitkering bij een ongeval. De premie die uw BV betaalt, is vrijgesteld. Indien zich een ongeval voordoet, wordt er over de uitkering uit zo’n verzekering belasting en premie Zorgverzekeringswet geheven, maar geen premies werknemersverzekeringen. De uitkering is belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. Uw BV kan deze uitkering niet als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte.

 

Kinderopvang
Sommige werkgevers betalen hun personeel een vergoeding voor de kosten van kinderopvang. Deze vergoeding is aftrekbaar van de winst. Ook als u zelf kinderopvang binnen uw bedrijf regelt voor de werknemers van uw BV, zijn deze kosten aftrekbaar.

 

Werkkostenregeling
Als u de kinderopvang inkoopt bij een kinderopvanginstelling of als u die zelf verzorgt, is dit voor uw werknemer loon. Uw BV kan dit loon echter ook als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte.

Als u kinderopvang aan uw werknemers verstrekt, is de berekening van de waarde daarvan afhankelijk van de plaats van opvang en/of u de opvang inkoopt. Wanneer uw BV de kinderopvang inkoopt bij een kinderopvanginstelling of uw BV organiseert de opvang buiten de werkplek, is de waarde van de verstrekking de waarde van de kinderopvang verminderd met een eventuele werknemersbijdrage. De waarde van de kinderopvang is het bedrag dat de kinderopvanginstelling aan uw BV in rekening brengt.

Wanneer uw BV de kinderopvang op de werkplek organiseert bepaalt u de waarde van de verstrekking als volgt: het aantal genoten uren kinderopvang vermenigvuldigd met de uurprijs volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. U trekt hier de eventuele werknemersbijdrage van af. Voorwaarde voor deze manier van waarderen is dat de ouders een kinderopvangtoeslag of een tegemoetkoming op grond van de Wet kinder-opvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen kunnen krijgen als zij daar recht op hebben. Zo niet, dan gaat u uit van de werkelijke uurprijs, zijnde de uurprijs die u bij een derde zou moeten betalen.

Direct aanvragen