• f"" Advies nodig?
    0346 – 555 797

Verschillen in belastingdruk

Natuurlijke personen (eenmanszaak/ VOF)
Ondernemers die hun onderneming drijven als natuurlijke personen worden ook wel ‘IB ondernemers’ genoemd. Een eenmanszaak of VOF betaalt namelijk inkomstenbelasting (IB) over de winst die jaarlijks wordt gerealiseerd. De tarieven van de inkomstenbelasting in Nederland kennen een progressief karakter. Progressief betekent in dit kader dat hoe hoger de winst van een ondernemer is, hoe hoger het belastingtarief is dat een ondernemer over deze winst betaalt.

De tarieven inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen 2016
 Belastbaar inkomen 2016 IB + PVV
€ 0 – € 19.922 36,55%
€ 19.923 – € 33.715 40,4%
€ 33.716 – € 66.421 40,4%
meer dan € 66.422 52%

In Nederland is het hoogste (inkomsten)belastingtarief dat een ondernemer over zijn belastbaar inkomen dient af te dragen 52%. Op dit – in verhouding tot andere landen en in verhouding tot de BV – hoge belastingpercentage worden echter nog wel de ondernemersfaciliteiten en de MKB winstvrijstelling in mindering gebracht. Deze twee ondernemersfaciliteiten zijn beiden speciaal voor IB-ondernemers in het leven geroepen.

Urencriterium
Een IB-ondernemer heeft recht op bovenstaande ondernemersfaciliteiten (fiscale voordelen) indien wordt voldaan aan het zogenaamde urencriterium. Dit urencriterium heeft de wetgever in het leven geroepen om de fiscale voordelen die de ondernemersfaciliteiten met zich meebrengen enkel aan échte ondernemers toe te kennen en met dit urencriterium schijnconstructies door zogenaamde hobby ondernemers of pseudo-ondernemers tegen te gaan. Het urencriterium houdt in dat een ondernemer per kalenderjaar tenminste 1.225 uren aan een voor eigen rekening gedreven onderneming (IB onderneming) moet besteden. Het urencriterium geldt niet voor de MKB-winstvrijstelling die hierna wordt besproken. De MKB winstvrijstelling is dus op alle IB-ondernemers van toepassing.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)
Ondernemers mogen ieder jaar een bepaald percentage van hun winst toevoegen aan de FOR. Deze toevoeging verlaagt de winst uit onderneming. Het is niet verplicht ieder jaar reserveringen aan de FOR toe te voegen. De FOR die ondernemers kunnen opbouwen is een vorm van belastinguitstel. Over wat nu wordt gereserveerd aan FOR, dient in de toekomst belasting te worden betaald indien de FOR tot uitkering komt.

Zelfstandigenaftrek
Ondernemers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt kunnen op hun winst uit onderneming de zelfstandigenaftrek in mindering brengen mits voldaan wordt aan het urencriterium. De maximale hoogte van de zelfstandigenaftrek is € 7.280,- per jaar.

Startersaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt voor startende ondernemers verhoogd. De zogenaamde wordt toegepast indien in de vijf voorafgaande jaren maximaal twee maal de startersaftrek is toegepast. Een startende ondernemer kan dus maximaal driemaal de startersaftrek ‘claimen’. De startersaftrek bedraagt een vast bedrag van € 2.123,-

Speur- en ontwikkelingswerk
Aan IB-ondernemers die tenminste 625 uur per jaar besteden aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) wordt de S&O-aftrek verleend. ́S&O-werkzaamheden ́ zijn systematisch georganiseerde werkzaamheden gericht op technisch wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe technisch producten.

De MKB-winstvrijstelling
De MKB-winstvrijstelling geldt voor alle ondernemers die inkomstenbelasting betalen over hun winst (IB-ondernemers), ongeacht of zij aan het urencriterium voldoen.

De MKB-winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst nadat deze winst is verminderd met de ondernemersfaciliteiten. De MKB-winstvrijstelling is door de wetgever in het leven geroepen nadat de vennootschapsbelasting (voor BV’s) in Nederland enkele jaren geleden drastisch werd verlaagd. Door deze forse verlaging van de winstbelasting voor BV’s zou een onevenredig scheve verhouding ontstaan tussen de te betalen belasting in een IB-onderneming (inkomstenbelasting) en de te betalen belasting in een BV (vennootschapsbelasting).

Rechtspersoon
Ondernemers die hun onderneming drijven vanuit een ́rechtspersoon ́ betalen over hun winst jaarlijks vennootschapsbelasting. Het tarief van de vennootschaps-belasting komt als volgt tot stand:

WinstPercentage Vpb
€ 0 – € 200.000 20%
meer dan € 200.000 25%

Tariefsverschillen
Voorgaande wijst uit dat ondernemers die werken vanuit een rechtspersoon (BV) een lager bedrag aan belasting afdragen over hun winst dan ondernemers met een IB-onderneming. Het verschil kan tussen de ene en de andere rechtsvorm soms meer dan de helft (20% in de BV versus 52% met een IB-onderneming) bedragen.

Aanmerkelijk belang (box 2)
Een groot verschil tussen IB-ondernemingen en rechtspersonen (BV’s) is dat ondernemers de in de BV gerealiseerde winst – waarover in de BV reeds vennootschapsbelasting is afgedragen – nog wel in privé willen genieten.Op het moment dat de winst in privé wordt genoten dient over de winst ‘het aanmerkelijk belang tarief’ in box 2 (25%) te worden betaald. Werken met een BV brengt dus een ‘tweetraps belastingafdracht’ met zich mee.

‘Meer liquiditeit met een BV door ‘tweetraps belastingafdracht’
Door de hierboven beschreven ‘tweetraps belastingafdracht’ ontstaat er in de BV een liquiditeitsvoordeel ten opzichte van IB-ondernemers. Ondernemers die vanuit de BV werken betalen slechts 20% belasting over hun winst. De winst die resteert en binnen de BV blijft kan worden geïnvesteerd in het eigen bedrijf. Deze wijze van ’investeren met uitgestelde belastingafdracht’ maakt traditionele dure bankfinanciering in zekere zin overbodig.

Samenvattend kan dus worden gesteld dat het percentage VPB dat een BV over haar winst dient af te dragen beduidend lager ligt dan dat van de winstbelasting die een IB-ondernemer jaarlijks over zijn winst is verschuldigd. Hier staat tegenover dat men bij een BV – in een later stadium – in privé rekening moet houden met een tweede belasting in de vorm van de aanmerkelijk belangheffing in box 2 van de inkomstenbelasting. Ook kan een ondernemer met een IB-onderneming gebruik maken van de MKB-winstvrijstelling en andere ondernemersfaciliteiten.

Goed fiscaal rekenwerk met oog voor alle overige relevante feiten en omstandigheden zijn aldus essentieel om de juiste afweging te kunnen maken.

Imago-overwegingen
Niet zelden kiezen ondernemers ervoor om slechts vanuit imago-overwegingen hun ondernemingsactiviteiten vanuit een BV te gaan verrichten. Eigenlijk alle stakeholders zoals afnemers, leveranciers, medewerkers, en de bank hebben bewust of onbewust een beter gevoel bij een BV dan bij een eenmanszaak. Een eenmanszaak is van de ene op de andere dag de stoppen. Een BV vereist een juridische oprichting en een BV wordt opgericht met kapitaal. Zodoende straalt een BV degelijkheid en continuïteit uit. Om voornoemde redenen willen ook buitenlandse bedrijven in Nederland in de regel enkel zaken doen met BV’s. Voor de uitstraling en het imago van een BV wordt deze rechtsvorm dan ook vaak verkozen boven een IB-onderneming.

Direct aanvragen