Op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur

0346 - 555 797

Engelse LLP als alternatief voor Nederlandse rechtsvormen

Hebt u een vrij beroep? Dan is uw onderneming waarschijnlijk een eenmanszaak, vof, maatschap of bv. Maar wellicht is de Britse Limited Liability Partnership een aantrekkelijk alternatief voor u.
Ons land kent geen rechtsvorm waarbij je als ondernemer niet alleen fiscaal voordeel geniet van de startersaftrek, de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling, maar ook juridisch profijt hebt van aansprakelijkheidsbeperking, zoals die voor de bv geldt. Het Verenigd Koninkrijk beschikt met de Limited Liability Partnership (LLP) wel over een dergelijke rechtsvorm.

Vrije beroepers
De LLP is net als de maatschap en de vof een samenwerkingsverband tussen minimaal twee (rechts)personen en is fiscaal transparant. ‘Dit betekent dat de belastingheffing over de winst van de LLP niet plaatsvindt op het niveau van de LLP zelf, maar op dat van de achterliggende participanten. Hierdoor zal de participant van de LLP over zijn eigen winstdeel inkomstenbelasting betalen’, aldus Pim van Rijswijk van VRB Adviesgroep.
De LLP is vooral een alternatief voor de maatschap van vrijberoepsbeoefenaren. Dit omdat vrije beroepers op grond van de Wet inkomstenbelasting per definitie fiscaal ondernemer zijn – ook als zij niet rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de door de LLP aangegane verplichtingen. ‘Andere mkb-ondernemers zijn fiscaal geen ondernemer als ze niet rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de schulden van de LLP. En dat laatste is juist de crux van de LLP. Voor andere ondernemers geldt dan ook alleen in uitzonderingsgevallen dat zij de genoemde voordelen kunnen krijgen’, stelt Marc Schmeits, belastingadviseur bij A&D accountants en belastingadviseurs.
Als de participant van de LLP beoefenaar is van een vrij beroep, is er sprake van winst uit onderneming. Hierdoor heeft hij recht op de fiscale ondernemersfaciliteiten. Deze fiscale faciliteiten verlagen de belastbare winst waardoor minder belasting verschuldigd is.
‘Om volledige zekerheid te verkrijgen over het standpunt van de Belastingdienst over de kwalificatie van de inkomsten vanuit een LLP voor beoefenaars van een vrij beroep, is het mogelijk hierover vooraf een standpunt aan te vragen bij de Belastingdienst door een zogenoemd verzoek tot vooroverleg’, adviseert Van Rijswijk.
Schmeits vult aan: ‘Wil je als eenpitter een LLP oprichten, dan kan dat ook. Je kunt dan een stichting oprichten als participant waarvan je zelf de enige bestuurder bent en als natuurlijk persoon ben je dan de andere participant’.

Need to know
De feitelijke leiding van de LLP ligt in Nederland, zodat deze alleen in Nederland belastingplichtig is. Hoewel de LLP in het Verenigd Koninkrijk is opgericht geldt hier geen belastingplicht zolang de activiteiten alleen in Nederland plaatsvinden. Hiermee is er geen sprake van dubbele belastingheffing. Schmeits: ‘Omdat de LLP geen activiteiten in het Verenigd Koninkrijk heeft, is ze daar ook niet belastingplichtig. Je hoeft er dan ook geen enkele aangifte in te dienen’.
De LLP is een rechtspersoon naar Brits recht, wat inhoudt dat de aansprakelijkheid voor schulden van de LLP bij de LLP ligt.

De LLP is een rechtspersoon naar Brits recht, wat inhoudt dat de aansprakelijkheid voor schulden van de LLP bij de LLP ligt. Net als bij een bv kunnen de leden alleen in uitzonderlijke situaties (onrechtmatige daad, fraude en dergelijke) ook met hun privévermogen aansprakelijk worden gesteld. De LLP heeft daarmee dezelfde voordelen als een bv. ‘Sterker nog: er hoeft niet te worden voldaan aan de gebruikelijkloonregeling voor de dga van een bv en er hoeft geen dividend- of uitkeringstoets plaats te vinden. Bij de bv is dit wel het geval’, benadrukt Van Rijswijk.
Voor de oprichting van een LLP zijn minimaal twee (rechts)personen nodig. De oprichting vindt plaats door een ‘incorporation document’ dat wordt ingeschreven in het Britse handelsregister. Hoewel het een rechtspersoon is, lijkt de LLP veel op een maatschap of vof. De onderlinge verhoudingen tussen de leden en tussen de leden en de LLP zelf worden beheerst door een overeenkomst die vergelijkbaar is met een maatschapsovereenkomst. ‘Het is belangrijk hier het Nederlands recht van toepassing te laten zijn. Anders moet u voor onderlinge geschillen naar de Britse rechter’, waarschuwt Schmeits.
Voor wat de aansprakelijkheid ten opzichte van derden betreft, moet u bij het sluiten van contracten goed overwegen welk recht u van toepassing op de overeenkomst wilt laten zijn. In beginsel is Brits recht van toepassing. Dat betekent dat indien een andere partij u aansprakelijk wil stellen deze in het Verenigd Koninkrijk moet procederen. Dat is een belemmering. Maar bij een grote wederpartij kan het ook voor u een nadeel zijn, want als deze partij in het Verenigd Koninkrijk gaat procederen, zijn er aan het verweer aldaar (extra) hoge kosten verbonden.
Voor vrije beroepsbeoefenaren geldt dat zij op grond van uitspraken van de Hoge Raad naast de LLP persoonlijk aansprakelijk blijven voor beroepsfouten indien de opdracht met het oog op die bepaalde beroepsbeoefenaar is verstrekt. Deze aansprakelijkheid kan echter worden uitgesloten door een bepaling hierover op te nemen in de opdrachtbevestiging of de algemene voorwaarden.

Kosten
De kosten voor de LLP bestaan allereerst uit de oprichtingskosten. Dit kan via een tussenpersoon snel en eenvoudig geregeld worden. Verder hebt u de jaarlijkse instandhoudingskosten, waaronder de kosten voor het postadres in het Verenigd Koninkrijk, de deponering en publicatie van de beperkte balans. Tot slot moet u kosten maken voor de jaarlijkse bijdrage aan de Britse Kamer van Koophandel en de indiening van het ‘confirmation statement’ (bevestiging van de bij de KvK geregistreerde gegevens). ‘Natuurlijk zijn er eenmalige en jaarlijkse extra kosten verbonden aan de LLP ten opzichte van een eenmanszaak of bv. Deze zijn echter, zeker gelet op de fiscale voordelen en aansprakelijkheidsbeperking, beperkt. Naast de eenmalige oprichtings- en inschrijvingskosten van €400 moet u rekenen op €275 doorloopkosten per jaar’, stelt Van Rijswijk.
De LLP vult een gat in het Nederlandse ondernemersrecht en biedt volgens Van Rijswijk het beste van twee werelden. Binnen deze rechtsvorm blijft een zelfstandige vrije beroeper voor de fiscus de status van ondernemer houden, inclusief de bijbehorende fiscale faciliteiten in de inkomstenbelasting. Tegelijkertijd biedt deze rechtsvorm dezelfde rechtsbescherming als een bv. En last but not least: de Engelse LLP wordt nog niet bedreigd door de brexit, al zou dat kunnen veranderen. Bespreek daarom deze constructie sowieso met een adviseur, als u er iets voor voelt.
Ramón Wernsen is financieel planner en publicist

Kosteloze aanvragen

© 2019 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead