0346 - 555 797

Werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur

Afschrijven bedrijfsmiddelen


Fiscaal aftrekbaar

Indien uw BV als werkgever een auto ter beschikking stelt aan één van uw werknemers, dan zijn alle kosten voor uw BV fiscaal aftrekbaar. De kosten van aanschaf zullen doorgaans geactiveerd dienen te worden en zodoende kan jaarlijks afgeschreven worden over het investeringsbedrag. De kosten voor onderhoud, reparaties, verzekeringen e.d. kunnen direct ten laste van de winst worden gebracht. De fiscus beschouwt u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) ook als werknemer, dus gelden alle regelingen voor werknemers ook voor u. Voor uw werknemer betekent dit dat hij voor het privégebruik van de auto een bijtelling krijgt via zijn salaris. De belastingheffing over de auto van de zaak vindt per 1 januari 2006 plaats via de loonbelasting (voor die tijd via de inkomstenbelasting).

Indien uw BV als werkgever een kilometervergoeding van € 0,19 per zakelijke kilometer (inclusief de kilometers voor het woon-werkverkeer) verstrekt, dan zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar voor uw BV en is de vergoeding onbelast voor de werknemer.

Aftrekbare brandstofkosten auto

Kosten van brandstof voor de auto van de zaak zijn volledig aftrekbaar. Voor brandstofkosten gemaakt met een privé-auto gebruikt voor zakelijke ritten voor uw BV geldt dat deze kosten niet van de winst kunnen worden afgetrokken. Wel kan een onbelaste kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer worden gegeven. De brandstofkosten worden namelijk geacht deel uit te maken van de vergoeding van € 0,19 per kilometer die uw BV aan de werknemer voor iedere zakelijke kilometer mag betalen. De kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer is voor uw BV fiscaal aftrekbaar.

Brandstofkosten voor de auto van de zaak kunt u ineens ten laste van de winst brengen. Het is aan te raden betaling voor brandstof met een pinpas of een creditcard plaats te laten vinden. Voor benzinebonnen gelden minder strenge eisen voor wat betreft onder meer de tenaamstelling. Van contant betaalde bedragen valt niet altijd te achterhalen of ze brandstof voor de auto van de zaak betreffen.

 

Aftrekbare verzekeringskosten auto

Het is wettelijk verplicht voor de BV alle bedrijfsauto’s te verzekeren. In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) wordt een verzekeringsplicht voor aansprakelijkheid opgelegd. Een eigenaar van een auto is dus op grond van deze wet verplicht om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) af te sluiten voor de schade aan de auto van een derde. Voor uitbreiding van de WA-verzekering bestaat er keuzevrijheid. Uw BV is dus niet verplicht ook de schade aan de eigen auto’s te verzekeren. Te denken valt aan een beperkte en een volledige cascoverzekering.

Bij een auto van de zaak komen de verzekeringspremies direct als kosten ten laste van de winst, ook al rijdt de werknemer privé met de auto van de zaak. De verzekeringspremies betaald voor een auto in privé die zakelijk wordt gebruikt zijn niet aftrekbaar voor uw BV Hier geldt weer dat deze kosten geacht worden deel uit te maken van de vergoeding van € 0,19 per kilometer die uw BV aan de werknemer voor iedere zakelijke kilometer mag betalen.

Het bovenstaande komt erop neer dat het loont dat u de auto zo kaal mogelijk laat afleveren bij de dealer en u pas na de toekenning van het kenteken accessoires laat aanbrengen.

Aftrekbare motorrijtuigenbelasting auto

Kosten voor motorrijtuigenbelasting voor een auto van de zaak zijn fiscaal aftrekbaar en komen direct ten laste van de winst van uw BV. Kosten voor motorrijtuigenbelasting voor een auto in privé die zakelijk wordt gebruikt zijn niet aftrekbaar voor uw BV. Ook hier geldt weer dat deze kosten geacht worden deel uit te maken van de vergoeding van € 0,19 per kilometer die uw BV aan de werknemer voor iedere zakelijke kilometer mag betalen.

Aftrekbare parkeerkosten

Als een werknemer (dus ook de directeur-grootaandeelhouder) van uw BV met een auto van de zaak reist, mag uw BV het betaalde parkeergeld onbelast vergoeden. De parkeerkosten zijn voor uw BV direct fiscaal aftrekbaar.

Als een werknemer van uw BV de eigen auto voor zakelijke ritten gebruikt, dan mag uw BV een onbelaste vergoeding van € 0,19 per zakelijke kilometer geven. In dit bedrag wordt geacht ook de parkeerkosten te zijn inbegrepen. De kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer is voor uw BV weer direct fiscaal aftrekbaar. Opgemerkt dient te worden dat verstrekking van een geldbedrag naast de kilometervergoeding van € 0,19 belast is, maar verstrekking van bijvoorbeeld een parkeerkaart onbelast kan.

Aftrekbare kosten auto accessoires

Gangbare accessoires in een auto bestaan onder meer uit een trekhaak, parkeersensoren, een MP3/mediaplayer, een carkit, een headset, een navigatiesysteem, etc. Accessoires die uw BV aanschaft voor de auto van de zaak, zijn fiscaal aftrekbaar. Deze auto’s worden immers als ondernemingsvermogen aangemerkt. Accessoires die gebruikt worden in de privéauto van een werknemer, zijn niet aftrekbaar van de winst. Voor het zakelijk gebruik van de privéauto mag uw BV in 2015 € 0,19 per kilometer belastingvrij vergoeden. In deze prijs worden ook de kosten van accessoires geacht te zijn begrepen.

Voor nieuwe auto’s die op of na 1 juli 2006 te naam zijn gesteld, maakt de kostprijs van accessoires die niet door of namens de fabrikant of de importeur zijn aangebracht, geen deel uit van de catalogusprijs. Accessoires verhogen de catalogusprijs wél bij auto’s van vóór 1 juli 2006, als ze vóór de tenaamstelling zijn aangebracht en ook ‘af fabriek’ worden geleverd. Dit geldt ook wanneer deze niet door of namens de fabrikant of de importeur zijn aangebracht. Het kan dus de moeite lonen om de cataloguswaarde van de nieuwe auto (van na 1 juli 2006) alsnog te controleren.

 

 

Fiscale aspecten van de auto van de zaak

Wordt met de auto op jaarbasis 500 kilometer of minder in privé gereden, dan is er geen belaste bijtelling voor de loonbelasting. Dat betekent dus dat uw BV voor deze werknemer niets tot het loon hoeft te rekenen. Voor de bepaling van de 500-kilometergrens geldt het woon-werkverkeer als zakelijk. Uw werknemer zal zelf moeten aantonen dat hij 500 kilometer of minder op jaarbasis in privé rijdt. Probleem hierbij kan echter zijn dat uw BV verantwoordelijk is voor de juiste afdracht van de loonheffing. Uw BV zal dus zelf het bewijs van de werknemer moeten controleren. Dit kan aan de hand van een goed bijgehouden rittenregistratie. Met de Belastingdienst kan overigens een collectieve afspraak voor (een groep van) uw werknemers worden gemaakt over het privégebruik van een auto. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat het privégebruik van een auto niet is toegestaan en afspreken daarop toezicht te houden. De afspraak wordt schriftelijk vastgelegd. Uw werknemer kan deze afspraak als bewijsmiddel gebruiken om de bijtelling voor privégebruik auto te voorkomen. Hij hoeft dan geen rittenregistratie bij te houden. De beste oplossing voor uw BV als werkgever is dat uw werknemer een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ van de Belastingdienst kan overleggen. De werknemer van uw BV moet deze verklaring zelf aanvragen. Het aanvraagformulier kan hij downloaden van via de website van de Belastingdienst. Ook VRB Adviesgroep kan u hiermee van dienst zijn. Indien de Belastingdienst een verklaring geen privé gebruik auto afgeeft is uw BV 100% gevrijwaard en hoeft zij geen loonheffing in te houden. Indien achteraf blijkt dat de werknemer op jaarbasis de auto toch voor méér dan 500 kilometer privé heeft gebruikt, dan wordt de alsnog verschuldigde loonheffing op de werknemer verhaald. Dit gebeurt niet op uw BV, behoudens de situatie dat uw BV wist of redelijkerwijs kon weten dat de werknemer de auto wel degelijk meer dan 500 km privé gebruikte.

Bijtelling oldtimer

Voor de bijtelling in de loonbelasting is een auto van 15 jaar of ouder al een oldtimer. Een dergelijke oldtimer kent doorgaans een lagere bijtelling in de loonbelasting, omdat deze niet wordt berekend over de nieuwprijs (de cataloguswaarde), maar over de waarde in het economisch verkeer. Dit is de prijs waarvoor u de auto nu koopt. Sinds 2010 bedraagt de bijtelling voor een auto ouder dan 15 jaar 35%.

Eigen bijdrage

Een mogelijkheid om de bijtelling voor de loonbelasting te verlagen is het betalen van een eigen bijdrage door de werknemer. In de praktijk wordt dat vaak gedaan bij werknemers die meer autokosten maken dan het voor hen gereserveerde budget. De leaseprijs is bijvoorbeeld hoger dan het maximale bedrag dat de werkgever wil betalen of de werknemer wil bepaalde opties in de auto die de werkgever niet wil betalen. Ook gebeurt het vaak dat een werknemer de brandstofkosten van de auto van de zaak tijdens vakanties zelf betaalt. Indien de eigen bijdrage wordt gezien als een vergoeding voor het privégebruik, mag deze bijdrage worden afgetrokken van de bijtelling voor de loonbelasting. De bijtelling kan echter niet lager worden dan nihil. Belastingtechnisch is het aan te raden dat uw BV als werkgever alle kosten van de auto van de zaak voor haar rekening neemt. Als u wilt dat uw werknemer meebetaalt aan de autokosten, spreek dan met de werknemer af dat hij of zij voor het recht om ook privé met de auto van de zaak te mogen rijden, een vergoeding aan uw BV betaalt. Het is verstandig dit schriftelijk vast te leggen.

Auto van de zaak en gebruikelijk loon

De bijtelling van de auto voor de loonbelasting telt voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) mee ter bepaling van het zogenaamde ‘gebruikelijk loon’. Op basis van de hoofdregel in de fiscale wetgeving is de DGA in beginsel immers verplicht om minimaal € 44.000,- (2014) aan salaris per jaar uit uw BV te genieten. De bijtelling voor de auto van de zaak telt daarbij ook mee, zodat u per saldo minder salaris hoeft op te nemen.

Meer informatie?

VRB Adviesgroep verzorgt alle fiscale- en administratieve werkzaamheden voor ondernemers in het MKB. Deze werkzaamheden worden altijd verricht voor een vast en van tevoren met u overeengekomen bedrag. Wilt u meer weten over onze administratieve dienstverlening of heeft u vragen rondom aftrekbare kosten, neem dat contact met ons op. Tijdens kantoortijden kunt u ons telefonische bereiken via telefoonnummer 0346 – 555 797.

 

© 2022 VRB Adviesgroep | All rights reserved | Next Lead